.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2008

Đồng hồ cho Blog.____________________________________________________________
1.
<embed src='http://www.crazyprofile.com/clocks/my_clock04.swf' width='250' height='270' FlashVars='pic=surreal_art_11.jpg&fldr=4_2010&widt=240&hight=260&sclr=85&typcl=undefined&typhnd=hand02&scol=0xcc0066&mcol=0xff&hcol=0x3399&threecl=0xff00ff&sixcl=0xff00ff&ninecl=0xff00ff&twelvecl=0xff00ff' quality='high' wmode='transparent' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'/></embed><br><div><a href='http://www.crazyprofile.com/clocks/clocks.asp' target='_blank'><font face='verdana' size=1></a></div>


2.
<embed allowscriptaccess="sameDomain" flashvars="pic=201042443phimlogoo.jpg&fldr=4_2010&widt=200&hight=250&sclr=44.6875&typcl=undefined&typhnd=undefined&scol=0xcc0066&mcol=0xff&hcol=0x3399&threecl=0xff00ff&sixcl=0xff00ff&ninecl=0xff00ff&twelvecl=0xff00ff" height="260" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.crazyprofile.com/clocks/my_clock04.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="210" wmode="transparent">

3.
<embed allowscriptaccess="sameDomain" flashvars="pic=zodiac20_78.jpg&fldr=4_2010&widt=247&hight=250&sclr=71.875&typcl=undefined&typhnd=hand02&scol=0xcc0066&mcol=0xff&hcol=0x3399&threecl=0xff00ff&sixcl=0xff00ff&ninecl=0xff00ff&twelvecl=0xff00ff" height="280" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.crazyprofile.com/clocks/my_clock04.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="257" wmode="transparent">

4.
<embed allowscriptaccess="sameDomain" flashvars="pic=48ecc2c1_hoalan1.jpg&fldr=4_2010&widt=200&hight=260&sclr=61.25&typcl=undefined&typhnd=undefined&scol=0xcc0066&mcol=0xff&hcol=0x3399&threecl=0xff00ff&sixcl=0xff00ff&ninecl=0xff00ff&twelvecl=0xff00ff" height="270" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.crazyprofile.com/clocks/my_clock04.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="210" wmode="transparent">

5.
<embed allowscriptaccess="sameDomain" flashvars="pic=Fairy.gif&fldr=4_2010&widt=200&hight=260&sclr=65.3125&typcl=undefined&typhnd=hand02&scol=0xcc0066&mcol=0xff&hcol=0x3399&threecl=0xff00ff&sixcl=0xff00ff&ninecl=0xff00ff&twelvecl=0xff00ff" height="270" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.crazyprofile.com/clocks/my_clock04.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="210" wmode="transparent">

6.
<embed allowscriptaccess="sameDomain" flashvars="pic=10.gif&fldr=4_2010&widt=250&hight=233&sclr=65&typcl=undefined&typhnd=hand01&scol=0xcc0066&mcol=0xff&hcol=0x3399&threecl=0xff00ff&sixcl=0xff00ff&ninecl=0xff00ff&twelvecl=0xff00ff" height="243" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.crazyprofile.com/clocks/my_clock04.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="260" wmode="transparent">

7.
<embed allowscriptaccess="sameDomain" flashvars="pic=01.gif&fldr=4_2010&widt=480&hight=207&sclr=56.875&typcl=undefined&typhnd=undefined&scol=0xcc0066&mcol=0xff&hcol=0x3399&threecl=0xff00ff&sixcl=0xff00ff&ninecl=0xff00ff&twelvecl=0xff00ff" height="217" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.crazyprofile.com/clocks/my_clock04.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="490" wmode="transparent">

8.
<embed allowscriptaccess="sameDomain" flashvars="pic=18.gif&fldr=4_2010&widt=398&hight=221&sclr=61.25&typcl=undefined&typhnd=undefined&scol=0xcc0066&mcol=0xff&hcol=0x3399&threecl=0xff00ff&sixcl=0xff00ff&ninecl=0xff00ff&twelvecl=0xff00ff" height="231" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.crazyprofile.com/clocks/my_clock04.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="408" wmode="transparent">

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.