.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

Nhúng bảng dự báo thời tiết vào Blog:

 

<p align=”center”><img border=”0″ width=”24″ src=”thoitiet.gif” height=”20″/><font size=”2″><b>Thời tiết một số địa phương ở nước ta </b></font></p>

<p align=”center”> Nhiệt độ – Thời Gian – Độ ẩm </p>

<hr color=”#d49f9f” width=”95%” size=”1″/>

<form action=”–WEBBOT-SELF–” method=”POST”>

<!–webbot bot=”SaveResults” U-File=”fpweb:///_private/form_results.txt”

S-Format=”TEXT/CSV” S-Label-Fields=”TRUE” –>

<p align=”center”><font size=”2″><b>Hà Nội</b></font></p>

<p align=”center”>&nbsp;<img alt=”Th&#7901;i ti&#7871;t m&#7897;t s&#7889; vùng &#7903; n&#432;&#7899;c ta” width=”127″ src=”http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/english/global/stations/48820.gif” height=”41″/></p>

<p align=”center”><font size=”2″><b>Tp Hồ Chí Minh </b></font></p>

<p align=”center”><img alt=”Th&#7901;i ti&#7871;t Tp H&#7891; Chí Minh” width=”127″ src=”http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/english/global/stations/48900.gif” height=”41″/></p>

<p align=”center”><font size=”2″><b>Huế</b></font></p>

<p align=”center”><img alt=”Th&#7901;i ti&#7871;t Hu&#7871;” width=”127″ src=”http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/english/global/stations/48852.gif” height=”41″/></p>

<p align=”center”><font size=”2″><b>Cà Mau</b></font></p>

<p align=”center”><img alt=”Th&#7901;i ti&#7871;t Cà Mau” width=”127″ src=”http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/english/global/stations/48914.gif” height=”41″/></p>

<p align=”center”><font size=”2″><b>Nha Trang</b></font></p>

<p align=”center”><img alt=”Th&#7901;i ti&#7871;t Nha Trang” width=”127″ src=”http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/english/global/stations/48877.gif” height=”41″/></p>

</form>

 

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.