.

Banner Maker

++Tin tức đang cập nhật++

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2008

Những icon trên desktop bị màu xanh bao quanh, làm sao giờ?

1/Nếu không dùng actives desktop thì Có 2 cách để loại bỏ màu nền của các Icon trên Desktop:
Cách 1: Chỉ dùng cho Windows XP trở lên. Mở cửa sổ System Properties, chọn tab Advanced. Chọn mục Performance, click Settings chọn Visual Effects. Đánh dấu check vào mục có tiêu đề "Use drop shadows for icon lables on the desktop".
Cách 2: Sửa Registry. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị DWORD mới nếu chưa có với tên "ListviewShadow" và nhập giá trị cho nó là 1 để ẩn màu nền của các Icon trên Desktop.
Name Type Data
(Deafult) REG_SZ (not set value)
ListviewShadow REG_DWORD 0x00000001(1)
My Computer\\ HKEY_CURRENT_USER\\ Software\\ Microsoft\\ Windows\\ CurrentVersion\\ Explorer\\ Advanced
User Key: HKEY_CURRENT_USER\\ Software\\ Microsoft\\ Windows\\ CurrentVersion\\ Explorer\\ Advanced
Name: ListviewShadow
Type: REG_DWORD
Value: 0-hiển thị, 1 - ẩn
2/ chuột phải--> arrange icon by-->lock web intems on desktop
3/ RightClick lên desktop - Properties - desktop - customize desktop - web - bạn bỏ chọn lock... là oke
4/ phải chuột vào mycomputer chon properies>advances>perfoman> chon lại let windows choose what bet for me la ok rùi
5/ Sau khi làm hết các cách trên ko dc thì làm như sau:
Right click lên desktop-> properties-> chọn thẻ desktop -> chọn customize desktop -> chọn tab Web -> xem trong khung web page có bị stick cái ô nào không, bỏ hết stick đi

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Bạn có cách đóng góp hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người.